Nota legal

Identificació del titular de l’espai web

INDUCONTROL, S.L., amb NIF. B60512019 i domicili a Vic (08500), ronda F. Camprodon, 14-16, baixos, és el titular d’aquest espai web.

Objecte d’aquest avís legal

Aquest avís legal regula les condicions, l’accés i la utilització de l’espai web http://inducontrol.com, els seus continguts i serveis, posats a disposició dels usuaris.

Acceptació de les Condicions de l’Avís Legal

El mer accés i/o utilització d’aquest espai web, de tot o part dels seus continguts i serveis que s’hi incorporen, atribueix la condició d’usuari i suposa una adhesió plena i sense reserves a l’avís legal i condicions d’ús que s’exposen al propi espai web, situat a http://inducontrol.com, en la versió publicada al moment que l’usuari accedeixi als mateixos. S’entendran acceptades pel simple fet de visitar les pàgines associades.
L’usuari s’obliga a usar aquest espai web de forma diligent i correcta.
El present avís legal i condicions d’ús de l’espai web poden ser objecte de periòdiques actualitzacions. En aquest cas l’usuari estarà subjecte a les condicions que existeixin en cada moment quan accedeixi a www.inducontrol.com.

Drets reservats

INDUCONTROL, S.L. és el propietari legítim de tots els drets legals de http://inducontrol.com, pel que fa a imatges, logos, marques, continguts, aplicacions, software i resta d’elements que el composen. En conseqüència, l'usuari que accedeixi i/o utilitzi aquest espai web no pot, sota cap concepte, copiar-los, modificar-los, distribuir-los, transmetre'ls, reproduir-los, publicar-los, llicenciar-los, cedir-los, vendre'ls o transmetre'ls de qualsevol forma, o crear nous productes o serveis derivats de les informacions, elements, imatges i demés elements continguts a http://inducontrol.com sense el seu consentiment exprés i per escrit. Queda únicament autoritzada la simple visualització i càrrega per a ús personal i no comercial de l'usuari, sense que pugui fer-lo extensiu a terceres persones, empreses o entitats. Qualsevol altra utilització diferent a la autoritzada en les presents condicions general d’ús queda expressament prohibida.
INDUCONTROL, S.L. es reserva el dret a suspendre temporalment i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat al seu espai web, en cas de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis.

Serveis oferts i condicions d’ús

Els serveis que ofereix INDUCONTROL, S.L. a través de http://inducontrol.com venen detallats al propi espai web i es regeixen per les condicions allí exposades, així com per les condicions d’us d’aquest espai i per la seva política de privacitat, també exposada a l’espai web.

Responsabilitat per l’accés i ús dels continguts i serveis de http://inducontrol.com

INDUCONTROL, S.L. no controla ni pot assegurar l’absència de virus informàtics en la utilització dels serveis prestats a través de la xarxa tant del propi servei com dels prestats per tercers a través del servei i que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic (software i hardware) o en els documents i fitxers electrònics emmagatzemats en el seu sistema informàtic.
INDUCONTROL, S.L. té com a finalitat, en aquest espai web donar informació als usuaris en general i, en especial als seus clients i usuaris, que puguin ésser d’interès en l’àmbit dels productes oferts. INDUCONTROL, S.L. no es pot fer responsable de la interpretació que els usuaris de la pàgina web puguin fer erròniament dels continguts dels mateixos o de les expectatives que, erròniament, s’hagin creat.
INDUCONTROL, S.L. no controla la utilització que els usuaris facin d’aquest espai web, ni garanteix que ho facin conforme les presents condicions generals d’ús i avís legal. Ni INDUCONTROL, S.L., com a titular de l’espai web ni ningú que representi el servei, seran responsables civils directe o indirectament, de cap de les maneres, enfront de l’usuari o qualsevol altra persona per errors u omissions del servei, retards, errors o interrupcions en la transmissió de les informacions o pèrdues o danys de qualsevol tipus ocasionats o per qualsevol altra raó. Per cap motiu, INDUCONTROL, S.L., tindrà responsabilitat civil cap a l’usuari o un tercer per danys directes o indirectes ocasionats per l’ús o la impossibilitat d’usar el servei o qualsevol enllaç o element del servei o disposició de les condicions generals d’ús i avís legal, tals com la pèrdua d’ingressos, guanys anticipades o la pèrdua de clientela.
INDUCONTROL, S.L. exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin atribuir-se a la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als serveis, i en particular, encara que no de manera exclusiva, pels danys i perjudicis que poguessin atribuir-se a l'incompliment de la llei, la moral i les bones costums generalment acceptades o l’ordre públic, com a conseqüència de l’obtenció, utilització o accés als serveis, la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets industrials, dels compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, dels drets de propietat i de qualsevol altra naturalesa pertanyent a un tercer com a conseqüència de la utilització indeguda dels serveis, la realització d’actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com a conseqüència de la utilització del servei, la inadequació per qualsevol classe de propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels serveis.
INDUCONTROL, S.L. informa als usuaris dels seus serveis que posa a la seva disposició l’adreça electrònica info@inducontrol.com, als efectes de presentar qualsevol queixa o reclamació en relació al mal funcionament o funcionament defectuós d’aquet espai web o de qualsevol altra reclamació o queixa relativa als serveis que presta a través del portal web.

Hiperenllaç i framing

La realització d’un enllaç i/o framing des del vostre lloc web cap a http://inducontrol.com implica que qui ho fa, accepta i s’adhereix sense reserves a les condicions generals d’us del servei, a tots als altres termes i condicions del servei d’aquest espai web.
Solament es permet l’enllaç i/o framing cap a la següent adreça web http://inducontrol.com. Qualsevol altre enllaç inicial cap un nivell inferior, requerirà del consentiment exprés i per escrit de INDUCONTROL, S.L..

Jurisdicció

Les parts, renunciant al seu propi fur si el tinguessin, es sotmeten a la Jurisdicció dels Jutjats de Vic per a qualsevol controvèrsia derivada de l’ús d’aquest espai web.
La Llei aplicable serà l’espanyola.