La teva solució

Hola!

Per conèixer la teva solució informàtica selecciona l’opció que millor et descriu.

Ets una empresa:
Industrial
Comercial
Transports
Càrnia
Fleca, pastisseria
Petit comerç
Serveis
Industrial
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar producció
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Controlar maquinària
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Comercial
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Transports
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Càrnia
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar producció
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Controlar maquinària
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Fleca, pastisseria
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar producció
Controlar finances
Automatitzar cobraments
Controlar maquinària
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Petit comerç
Necessites
Controlar finances
Automatitzar cobraments
Nous equips informàtics
Serveis
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Gestionar àrea comercial
SOLUCIÓ

ICgest

GESTIÓ COMERCIAL UNIFICADA

Permet controlar i visualitzar totes les accions vinculades a la tasca comercial de la teva empresa: gestió de comandes de clients i proveïdors, factures, compres, estocs, etc.

Gestionar àrea comercial
SOLUCIÓ

ICbread

GESTIÓ DE FLEQUES, PASTISSERIES I OBRADORS

Permet una gestió òptima del procés administratiu. Inclou control de vendes, d’estocs, de comandes i de traçabilitat entre d’altres. És intuïtiu, molt àgil d’utilitzar i fàcilment configurable.

Gestionar àrea comercial
SOLUCIÓ

ICmeat

GESTIÓ D'EMPRESES CÀRNIES

Facilita un control exacte i rigorós d'animals, certificats de sanitat, control d’envasat i paletització, etiquetat, traçabilitat del producte i de tot allò relatiu a la manipulació de productes elaborats.

Gestionar el personal
SOLUCIÓ

ICpers

GESTIÓ INTEGRAL DEL PERSONAL

Facilita el control i seguiment les entrades i sortides, torns de treball, calendaris, altes, baixes, historial de contractes, etc.

Controlar producció
SOLUCIÓ

ICprod

PRODUCCIÓ SOTA CONTROL

Permet controlar els costos dels articles que fabrica la teva empresa mitjançant escandalls. Facilita el càlcul de les necessitats de matèria primera.

Controlar finances
SOLUCIÓ

ICcomp

FINANCES EN ORDRE

Proporciona als departaments de finances i comptabilitat de la teva empresa els informes financers i l’anàlisi comptable, generant els informes pertinents sense complicacions.

Automatitzar cobraments
SOLUCIÓ

ICtpv

PROCÉS DE VENDA OPTIMITZAT

Facilita el moment de la venda en establiments, estalviant recursos i temps a la persona que realitza la gestió. S’enllaça amb el programa de gestió comercial i evita l’entrada de dades per duplicat.

Controlar ordres de treball
SOLUCIÓ

ICotr

ORDRES DE TREBALL

Facilita la facturació de cada feina assignada a un client. Permet portar un seguiment exhaustiu de les tasques realitzades, les hores que hi ha dedicat cada treballador, el material utilitzat, els desplaçaments i les despeses vinculades.

Controlar maquinària
SOLUCIÓ

ICmaq

CONTROL DEL MANTENIMENT I REVISIONS DE MÀQUINES

Idoni per indústries equipades amb maquinària complexa que requereix portar un control exhaustiu i unes revisions periòdiques planificades que assegurin el seu òptim funcionament.

Gestionar magatzem
SOLUCIÓ

IClogis

OPERACIONS AUTOMATITZADES PER A EMPRESES LOGÍSTIQUES I DE TRANSPORTS

Permet conèixer i gestionar les fases i costos de producció, l’entrega dels productes i tenir un control total de la traçabilitat i de les entregues.

Servidors, seguretat, xarxes
SOLUCIÓ

Servidors, seguretat, xarxes

HARDWARE I SISTEMES

Proporcionem servidors ampliables segons el nombre d’usuaris i programes que necessita el teu negoci. Ens ocupem de la instal·lació, monitoratge i manteniment de la infraestructura de xarxa local. Garantim la seguretat de la xarxa i la seguretat perimetral dels servidors.

Nous equips informàtics
SOLUCIÓ

Nous equips informàtics

HARDWARE I SISTEMES

Subministrem, configurem i realitzem el manteniment de maquinària informàtica de les millors marques.

  Ooops!

  Hi ha hagut un error en l’enviament, espera un moment i torna-ho a intentar.
  Gràcies!

  La teva sol·licitud s'ha enviat correctament. Ens posarem amb contacte amb tu al més aviat possible.

  Llei Antifrau i Llei “Crea y crece”, com afectaran a la teva empresa?

  Ambdues lleis han estat dissenyades amb l’objectiu de digitalització i transparència, per abordar qüestions fonamentals en l’àmbit empresarial i fiscal i tindran un impacte directe en com les empreses i autònoms gestionen els seus processos de facturació. A continuació te les presentem en detall.

  LLEI ANTIFRAU | CARACTERÍSTIQUES

   

  ORGANISME IMPULSOR

  – Ministeri d’Hisenda (Llei 11/2021 de Transposició de la Directiva (UE) 2018/1164 – Reial Decret 1007/23 “Veri*factu”).

   

  ENTRADA EN VIGOR

  – 11 d’octubre de 2021. El seu reglament es va aprovar el 5 de desembre de 2023.

   

  ESTAT A MAIG 2024

  – Pendent de publicar l’ordre ministerial amb la informació tècnica definitiva per als fabricants de programari.

   

  OBJECTIUS

  – Lluita contra el frau fiscal efectuat amb programaris de doble comptabilitat i ocultació de vendes.

   

  ASPECTE MÉS RELLEVANT

  – Enregistrament electrònic dels registres de facturació (no confondre’ls amb les factures) per poder ser enviats a l’AEAT mitjançant el nou sistema Veri*factu.

   

  A QUI AFECTARÀ

  – Empreses i autònoms espanyols que facturen per sota dels 6 milions d’euros anuals i no estan acollits al REDEME.

   

  FACTURES AFECTADES
  Els registres de facturació de totes les factures emeses:
  – B2B (empresa/autònom a empresa/autònom)
  – B2C (empresa/autònom a particular)
  – B2G (empresa/autònom a administració pública)
  NOTA: Els registres de facturació de les factures rebudes no s’hauran d’enviar a l’AEAT.

   

  TERMINIS D’APLICACIÓ

  – Per a empreses i autònoms serà obligatori operar amb els nous sistemes de facturació a partir de l’1 de juliol de 2025.
  – Els fabricants de programari tindran 9 mesos a partir de la data d’aprovació del reglament de la llei per adaptar els seus productes a la nova normativa (quan aquesta es publiqui).

   

  IMPLICACIONS EN ELS SISTEMES INFORMÀTICS DE LES EMPRESES

  – Els sistemes informàtics de facturació i comptabilitat hauran d’estar certificats pels seus fabricants.
  – La implementació del Veri*factu com a sistema de facturació permetrà a l’AEAT verificar l’autenticitat de les factures en temps real, a partir dels registres de facturació que s’enviaran online.

   

  ACLARIMENTS
  – La llei permetrà que els sistemes de facturació siguin o només Veri*factu o bé duals (Veri*factu + no Veri*factu), però no permetrà que només siguin no Veri*factu.
  – El programari IC Suite i la resta de programaris de facturació desenvolupats per Inducontrol seran només Veri*factu.
  – La llei preveu que l’enviament dels registres de facturació sigui voluntari, però les empreses i autònoms que no s’hi acullin hauran de tenir accés a un enviament Veri*factu, ja que en qualsevol moment podran ser requerits per l’AEAT.

   

  SANCIONS PREVISTES
  – Contribuents que utilitzin programari que no compleixi la normativa: 50.000 €.
  – Fabricants de software que comercialitzin programari que no compleixi la normativa: fins a 150.000 €.

  LLEI “CREA Y CRECE” | CARACTERÍSTIQUES

   

  ORGANISME IMPULSOR

  – Ministeri d’Economia (Llei 18/2022 de 28 de setembre).

   

  ENTRADA EN VIGOR

  – 19 d’octubre de 2022.

   

  ESTAT A MAIG 2024

  – Pendent de finalitzar i aprovar el seu reglament.

   

  OBJECTIUS

  – Lluita contra la morositat; reducció del frau i millora de la recaptació fiscal; augment de l’eficiència i millora de la gestió mercantil.

   

  ASPECTE MÉS RELLEVANT

  – Obligatorietat de la implementació de la factura electrònica per les operacions B2B entre empreses i autònoms espanyols.

   

  A QUI AFECTARÀ

  – Empreses i autònoms espanyols.

   

  FACTURES AFECTADES

  – Factures B2B en les que el destinatari sigui espanyol.
  No afectarà a les factures B2C ni a aquelles en les que el destinatari sigui de fora de l’àmbit geogràfic d’aplicació de la llei (intracomunitari i exterior).

   

  TERMINIS PER INCORPORAR LA FACTURA ELECTRÒNICA

  – Empreses i autònoms que facturen més de 8 milions: un any a partir de la data d’aprovació del reglament de la llei.
  – Empreses i autònoms que facturen menys de 8 milions: dos anys a partir de la data d’aprovació del reglament de la llei.

   

  IMPLICACIONS EN ELS SISTEMES INFORMÀTICS DE LES EMPRESES

  – Els sistemes informàtics de facturació hauran de poder emetre i rebre factures com a mínim en un dels quatre formats electrònics previstos per la llei: Facturae, Edifact, UBL i Cefact.
  – Es preveu que la majoria de sistemes de facturació només emetran les factures en un dels formats previstos per la llei. Això suposarà que els sistemes de facturació es vincularan a una Plataforma d’Intercanvi de Factura Electrònica (PIFE) que farà les transformacions de format.
  – Totes les empreses i autònoms hauran de fer públics els seus portals d’entrega de les factures.
  – Els sistemes de facturació hauran d’informar a l’AEAT i als emissors de l’estat de les factures rebudes: Rebuda, Acceptada / Rebutjada, Comptabilitzada i Pagada.

   

  ACLARIMENTS

  – La factura impresa en paper o en format PDF i signada digitalment continuarà sent vàlida quan el destinatari sigui un particular o sigui de fora de l’àmbit geogràfic d’aplicació de la llei (intracomunitari i exterior).
  – Hi haurà un termini de 4 dies per acceptar o rebutjar les factures electròniques rebudes. Si no hi ha resposta un cop exhaurit aquest termini, la factura es considerarà acceptada pel destinatari.

   

  SANCIONS PREVISTES

  – Fins a 10.000 €.

  El nostre objectiu és garantir l’òptim funcionament del programari ICsuite i de la resta de programaris de facturació quan aquestes normatives entrin en vigor. No obstant això, destaquem que les especificacions tècniques definitives d’ambdues normatives encara no estan publicades i bona part de les especificacions provisionals ja publicades estaran subjectes a canvis i modificacions que seguirem amb atenció per poder-hi donar resposta amb la màxima eficiència i agilitat.

   

  Per a més informació, pots consultar el següent enllaç de l’AEAT.