La teva solució

Hola!

Per conèixer la teva solució informàtica selecciona l’opció que millor et descriu.

Ets una empresa:
Industrial
Comercial
Transports
Càrnia
Fleca, pastisseria
Petit comerç
Serveis
Industrial
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar producció
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Controlar maquinària
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Comercial
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Transports
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Càrnia
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar producció
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Controlar maquinària
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Fleca, pastisseria
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar producció
Controlar finances
Automatitzar cobraments
Controlar maquinària
Gestionar magatzem
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Petit comerç
Necessites
Controlar finances
Automatitzar cobraments
Nous equips informàtics
Serveis
Necessites
Gestionar àrea comercial
Gestionar el personal
Controlar finances
Controlar ordres de treball
Servidors, seguretat, xarxes
Nous equips informàtics
Gestionar àrea comercial
SOLUCIÓ

ICgest

GESTIÓ COMERCIAL UNIFICADA

Permet controlar i visualitzar totes les accions vinculades a la tasca comercial de la teva empresa: gestió de comandes de clients i proveïdors, factures, compres, estocs, etc.

Gestionar àrea comercial
SOLUCIÓ

ICbread

GESTIÓ DE FLEQUES, PASTISSERIES I OBRADORS

Permet una gestió òptima del procés administratiu. Inclou control de vendes, d’estocs, de comandes i de traçabilitat entre d’altres. És intuïtiu, molt àgil d’utilitzar i fàcilment configurable.

Gestionar àrea comercial
SOLUCIÓ

ICmeat

GESTIÓ D'EMPRESES CÀRNIES

Facilita un control exacte i rigorós d'animals, certificats de sanitat, control d’envasat i paletització, etiquetat, traçabilitat del producte i de tot allò relatiu a la manipulació de productes elaborats.

Gestionar el personal
SOLUCIÓ

ICpers

GESTIÓ INTEGRAL DEL PERSONAL

Facilita el control i seguiment les entrades i sortides, torns de treball, calendaris, altes, baixes, historial de contractes, etc.

Controlar producció
SOLUCIÓ

ICprod

PRODUCCIÓ SOTA CONTROL

Permet controlar els costos dels articles que fabrica la teva empresa mitjançant escandalls. Facilita el càlcul de les necessitats de matèria primera.

Controlar finances
SOLUCIÓ

ICcomp

FINANCES EN ORDRE

Proporciona als departaments de finances i comptabilitat de la teva empresa els informes financers i l’anàlisi comptable, generant els informes pertinents sense complicacions.

Automatitzar cobraments
SOLUCIÓ

ICtpv

PROCÉS DE VENDA OPTIMITZAT

Facilita el moment de la venda en establiments, estalviant recursos i temps a la persona que realitza la gestió. S’enllaça amb el programa de gestió comercial i evita l’entrada de dades per duplicat.

Controlar ordres de treball
SOLUCIÓ

ICotr

ORDRES DE TREBALL

Facilita la facturació de cada feina assignada a un client. Permet portar un seguiment exhaustiu de les tasques realitzades, les hores que hi ha dedicat cada treballador, el material utilitzat, els desplaçaments i les despeses vinculades.

Controlar maquinària
SOLUCIÓ

ICmaq

CONTROL DEL MANTENIMENT I REVISIONS DE MÀQUINES

Idoni per indústries equipades amb maquinària complexa que requereix portar un control exhaustiu i unes revisions periòdiques planificades que assegurin el seu òptim funcionament.

Gestionar magatzem
SOLUCIÓ

IClogis

OPERACIONS AUTOMATITZADES PER A EMPRESES LOGÍSTIQUES I DE TRANSPORTS

Permet conèixer i gestionar les fases i costos de producció, l’entrega dels productes i tenir un control total de la traçabilitat i de les entregues.

Servidors, seguretat, xarxes
SOLUCIÓ

Servidors, seguretat, xarxes

HARDWARE I SISTEMES

Proporcionem servidors ampliables segons el nombre d’usuaris i programes que necessita el teu negoci. Ens ocupem de la instal·lació, monitoratge i manteniment de la infraestructura de xarxa local. Garantim la seguretat de la xarxa i la seguretat perimetral dels servidors.

Nous equips informàtics
SOLUCIÓ

Nous equips informàtics

HARDWARE I SISTEMES

Subministrem, configurem i realitzem el manteniment de maquinària informàtica de les millors marques.

  Ooops!

  Hi ha hagut un error en l’enviament, espera un moment i torna-ho a intentar.
  Gràcies!

  La teva sol·licitud s'ha enviat correctament. Ens posarem amb contacte amb tu al més aviat possible.

  Què aporta el directori actiu a la teva empresa?

  1. Organització
  Permet crear grup/s de treball amb els usuaris que pertanyen a un mateix departament.

   

  2. Autenticació
  Cada usuari s’identifica dins de la xarxa amb unes determinades credencials. Serà indiferent quin equip utilitzi, ja que amb el seu usuari i clau tindrà només accés als permisos que se li han assignat. Així, quan la persona canviï d’ordinador no serà necessari fer cap alta d’usuari nova.

   

  3. Integració amb aplicacions de tercers
  La gran majoria de les aplicacions del mercat s’integren amb el directori actiu per facilitar-ne l’autenticació. D’aquesta manera, no cal que els usuaris es validin al servidor i després a l’aplicació amb altres credencials, sinó que directament l’aplicació llegeix les que té l’usuari al directori actiu.

   

  4. Permisos
  Els permisos ens permeten denegar o donar accés a recursos compartits de la xarxa (ja siguin impressores, carpetes o programes). Podem, per exemple, assignar accés de lectura a una carpeta a un departament determinat, que un altre tingui l’accés restringit i que determinats usuaris tinguin un control total de lectura i escriptura.

   

  5. Polítiques
  Les directives de grup de directori actiu ens permeten controlar i limitar el comportament dels usuaris per accedir als recursos de la xarxa. Solen utilitzar-se per restringir certes accions dels usuaris que poden ser potencialment insegures:
  – Restringir la lliure instal·lació de programari.
  – Automatitzar el desplegament d’aplicacions.
  – Configurar la caducitat o longitud mínima de les contrasenyes.
  – Restringir la instal·lació d’impressores, desactivar el tallafocs de Windows dels equips, etc.
  – Bloquejar l’accés a l’administrador de tasques i al panell de control.

   

  6. Replicació
  Si configurem la replicació entre dos servidors, estaran sincronitzats usuaris, permisos, etc.

  El pentesting, o test de penetració, consisteix en simular un atac a diferents entorns o sistemes amb l’objectiu de detectar i prevenir possibles errors. És una tècnica per detectar vulnerabilitats del sistema que permet que les empreses solucionin les seves febleses abans que ho facin els ciberdelinqüents.

  De la mateixa manera, la posta en marxa d’una xarxa amb directori actiu serà un dels requeriments mínims, junt amb la correcta implementació d’antivirus i el correcte funcionament del tallafocs, que la teva empresa haurà de complir per obtenir qualsevol certificació de seguretat.